Thử mời chào giá số 1448/TM-PSTW ngày 10/07/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu