Bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt đầu tiếp nhận trang thiết bị của dự án ODA Nhật Bản

Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viên Phụ sản Trung ương”

Được sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Y tế, dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viên Phụ sản Trung ương” sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại do Bệnh viện Phụ sản Trung ương đề xuất tháng 7 năm 2007 đã được chính phủ Nhật Bản chấp thuận và ký kết văn bản viện trợ vào ngày 08 tháng 02 năm 2010.

Dự án có tổng kinh phí là: 5.507.466 USD tương đương khoảng hơn 100 tỷ đồng Việt Nam. Trang thiết bị viện trợ bao gồm 109 loại/mục trang thiết bị với nhiều loại danh mục có giá trị cho 15 khoa/ phòng của bệnh viện.

Chiều ngày 26 tháng 05 năm 2011, Ban Giám đốc, Ban Quản lý dự án đã có cuộc họp với đoàn chuyên gia Nhật Bản về việc thực hiện tiếp nhận, lắp đặt và đào tạo cán bộ sử dụng trang thiết bị tài trợ. Việc nhận trang thiết bị sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 05 năm 2011. Trong vòng 1 tháng tới, nhóm chuyên gia Nhật Bản sẽ làm việc tại viện để hoàn thiện việc tiếp nhận trang thiết bị.

Ngày 27 tháng 05 năm 2011, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên.

Phòng Đào Tạo