Thư mời chào giá số 804 ngày 02/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu caàu In ấn sổ khấm bệnh và bệnh án