THÔNG BÁO BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU

Bệnh viện Phụ sản Trung ương xin thông báo bán Hồ sơ mời thầu gói số 1: Gói thầu thuốc Generic và Gói số 2: Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc năm 2022 của bệnh viện Phụ sản Trung ương