Câu hỏi: Chu kỳ kinh nguyệt đều là như thế nào? Nếu chu kỳ kinh nguyệt đều có nghĩa là có sự phóng noãn xảy ra không?

Trả lời:Chu kỳ kinh nguyệt đều là chu kỳ diễn ra với khoảng cách 26-34 ngày, không lệch quá 4 ngày từ chu kỳ này sang chu kỳ khác.

Hầu như là chắc chắn xảy ra sự phóng noãn.

Đôi khi, có trường hợp nang noãn phát triển một phần, nhưng không có sự chín hoàn toàn, và không có phóng noãn. Trong những trường hợp như thế, sẽ vẫn có sự tiết chế hormon, và có kinh nguyệt, nhưng thường là chu kỳ không đều.