Câu hỏi: Những gì sẽ diễn ra đối với trứng thụ tinh?

Trả lời: Trứng đã thụ tinh đường kính khoảng 0,1mm, sau một vài ngày nó phân chia thành hai, bốn, tám và mười sáu tế bào. Bốn ngày sau khi thụ tinh, trứng có hình tròn, chắc gọi là phôi dâu, có đường kính 0,13mm. Phôi dâu rộng dần ra do tích luỹ dịch bên trong và hình thành túi phôi (blastocsyst).

Túi phôi bao gồm một lớp tế bào bọc quanh khối dịch. Một số tế bào hình thành một vùng đặc ở mặt trong của thành phôi tại một điểm. Khối tế bào hình thành ở mặt trong sẽ phát triển thành bào thai sau này.

Khoảng 5 ngày sau khi phóng noãn, trứng được thụ tinh sẽ vào trong buồng tử cung.